Huishoudelijk regelement

Dit houshoudelijk reglement bevat een aantal praktische punten om uw behandeling zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen.

Aanmelden

U kunt zich op twee manieren bij onze praktijk aanmelden:

Eerste afspraak/bezoek

Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie:

  • Uw persoonsgegevens;
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer;
  • Naam huisarts;
  • BSN nummer;
  • Identiteits/legitimatiebewijs.

Tijdens de eerste behandeling wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan. Dit duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan omvat de therapievorm en het verloop van de behandeling, wat met u persoonlijk wordt besproken.

Verwerking persoonsgegevens

Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de beroepsvereniging NVvP en de wet AVG. Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier. Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts en/of uw verwijzer verslag doen van de behandeling nadat u voor de eerste keer voor behandeling bent geweest. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit uw behandelend podotherapeut laten weten. Bovendien kunt u, desgewenst, het verslag inzien. In geval van DTP kan de behandelend podotherapeut alleen verslag aan de verwijzer doen, na uw toestemming.

Behandeling door collega

Het kan af en toe voorkomen dat wij, vanwege drukte, ziekte of vakantie, een andere behandelaar moeten inschakelen dan uw vaste podotherapeut. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Annuleren van een afspraak

Bent u verhinderd, dan dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Meldt u zich niet tijdig af, dan kan het voorkomen dat wij de kosten voor de voor u gereserveerde tijd, toch bij u in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat.

Behandeling en resultaten

Uw behandelaar heeft volgens de wet een inspanningsplicht, wat inhoud dat hij/zij u zo goed mogelijk tracht te helpen. Verwachtingen over het te behalen resultaat zullen worden besproken, echter deze kunnen niet altijd overeen komen met het resultaat dat u verwacht of verwacht had. We kunnen dit vooraf niet inschatten. Podotherapeutische zolen of orthese zijn een hulpmiddel en kunnen derhalve geen garantie geven over het effect van de therapie. Uw behandelaar heeft dan ook geen resultatenplicht en onvoldoende resultaat van de behandeling/therapie geeft geen recht op resitutie of vrijstelling van betaling.

Betaling

Aan het bezoek bij de podotherapeut zijn ksoten verbonden. De podotherapeut kan u na het eerste onderzoek precies vertellen wat het beste behandelplan voor u is en wat de kosten daarvan zijn. Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de zorgverzekeringen. Het is per zorgverzekering afhankelijk welke vergoeding u ontvangt voor podothreapie. U kunt dit vooraf bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Alle diensten en leveringen worden direct aan de betreffende patiënt gefactureerd. U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekering. Hierop is wel een uitzondering: heeft u diabetes mellitus met een verhoogd risico op complicaties, dan vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats. Hiervoor regelen wij het indienen bij uw zorgverzekering.

Kwaliteit

Alle podotherapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG-register art. 34 (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen, zoals podotherapeut. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee gewaarborgd. Onze podotherapeuten zijn ook nog geregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister Podotherapie). In het KP zijn alleen podotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KP gestelde kwaliteitseisen.

Hygiëne

Wij werken binnen de praktijk volgens de hygiëne richtlijnen opgesteld door de beroepsvereniging NVvP en verwachten ook van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Veiligheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers. Tot op heden hebben wij gelukkig nog nooit problemen gehad.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord en doen er alles aan om uw behandeling zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Bent u ontevreden over uw behandelend podotherapeut, dan koppelen wij u graag aan een andere medewerker van ons. Heeft u het gevoel dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Meer informatie hier over vindt u op de website van hen: https://www.podotherapie.nl/client/ontevreden/

Tot slot

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen in onze praktijk.